HLUK 2011 MANUÁL

VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - MANUÁL 2011


Předložený materiál by měl posloužit uživatelům především pro správnou přípravu vstupních dat pro výpočet hluku z dopravy v podmínkách ČR a  je vhodný při správné interpretaci k použití pro jakoukoliv výpočtovou metodiku hluku z dopravy používanou v ČR.

Materiál „Výpočet hluku z automobilové dopravy. Manuál 2011“ (dále jen Manuál 2011) jehož autory jsou RNDr. Miloš Liberko, ENVICONSULT Praha a Ing. Libor Ládyš, EKOLA group, s.r.o., Praha důsledně respektuje zásady algoritmizovaného postupu pro výpočet hluku silniční dopravy, které byly obsažené v předchozím vydání Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy v roce 1996 (dále jen Novela metodiky 1996) a následně byly  postupně aktualizované, naposledy ve vydání Novely metodiky výpočtu hluku silniční dopravy v roce 2004 (dále jen Novela metodiky 2004). Na zásady a postupy obsažené v předchozích novelách Manuál 2011 navazuje a upřesňuje je.

Všechny aktualizace novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy po roce 1991, kdy byly vydány Metodické pokyny pro výpočet hluku pozemní dopravy (dále jen Metodické pokyny 1991), i vypracování Manuálu 2011 vycházejí z ustanovení bodu 1.6 v preambuli Metodických pokynů 1991, umožňujících následné upřesňování postupů použitých v Metodických pokynech 1991 („…Pokyny budou postupně upřesňovány a přizpůsobovány novým poznatkům …“).

Z hlediska obsahu Metodických pokynů 1991 je nynějším Manuálem 2011 reflektovaná jenom příloha č.1 Metodických pokynů 1991, v níž dochází k aktualizaci vstupních datových podkladů v emisní i imisní části výpočtů hluku silniční dopravy.

V oblasti emisí se aktualizace podkladů vztahuje na

 • způsob používání výsledků celostátního sčítání dopravy
 • používání postupů při stanovení intenzit a složení dopravního proudu
 • obměnu vozidlového parku
 • dynamickou skladbu vozidlového parku
 • příčné rozdělení intenzit a složení dopravy
 • rychlosti dopravního proudu
 • distribuci dopravy v denní, večerní a noční době
 • korekci F2 , týkající se vlivu stoupání komunikace na emise hluku vozidel
 • korekci F3 , týkající se vlivu druhu krytu komunikace na emise hluku


V imisní části výpočtových postupů se upřesnění datových podkladů vztahuje k

 • výpočtu útlumu hluku nad terénem odrazivým, pohltivým a smíšeným
 • útlumu hluku zelení pro listnatý les
 • útlumu hluku zelení pro jehličnatý les

V textu Manuálu 2011 je oproti předchozím zněním novel metodiky výpočtu hluku silniční dopravy vynechána globální územní (a tudíž oproti ostatním postupům ve  výpočtovém procesu méně přesná) korekce DNZ (útlum hluku nízkou zástavbou).

Pro řešení zmíněného úkolu byly použity jak podklady z domácí a zahraniční literatury, tak i dostupné výsledky teoretických a experimentálních prací, které byly v České republice k problematice výpočtu hluku ze silniční dopravy zpracovány od roku 2004 až do doby ukončení řešení úkolu v únoru 2010; rovněž byly použity i výsledky ad hoc terénních měření / průzkumů.

Pro usnadnění práce s používáním aktualizovaných vstupních údajů pro výpočet hluku automobilové dopravy, získaných v rámci řešení výše uvedeného výzkumného úkolu, byly výsledky řešení převedeny do formy manuálu, který má formální podobu stejnou, jako text Novely metodiky 2004. Manuál reflektuje i novou metodiku celostátního sčítání dopravy v roce 2010.

Manuál 2011 je ke stažení zde.


Kalendář akcí


Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

29.11.-30.11.2017

50 let Norsonic - Nové směry v měřicí technice

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU