Ekologické audity

Společnost Ekola group nabízí v rámci svých služeb zpracování ekologického auditu. Účelem je komplexní posouzení vlivu stávajících objektů průmyslového závodu, průmyslové zóny, nemovitosti nebo pozemku na životní prostředí, zjištění případné kontaminace hornin a podzemní vody, posouzení souladu zjištěného stavu se současnou legislativou a stanovení ekologických rizik a závazků. V případě zjištění nesouladů jsou nedílnou součástí auditu doporučení dalšího postupu včetně návrhů způsobů nápravy.

Ekologický audit se zpracovává pro různé účely, např.

  • prodejní/předkupní audit (due diligence)
  • audit souladu s legislativou ŽP (compliance audit)
  • audit souladu s legislativou BOZP (health and safety audit)
  • kombinovaný audit souladu s legislativou ŽP a BOZP (EHS audit)

Ekologický audit (EA) je rozdělen do dvou fází:

Fáze I – Informativní studie

Součástí ekologického auditu fáze I je návštěva dané lokality, přezkoumání a vyhodnocení dostupných informací a zdrojů dat s cílem definovat potenciální rizika a navrhnout další průzkumné práce.

Audit souladu s legislativou (tzv. compliance audit) je zaměřen na posouzení podniku z hlediska dodržování platných ekologických předpisů. Jsou hodnoceny potenciální závazky vyplývající z výrobní činnosti, které se v současné době v daném podniku provádějí.

Ekologický audit je také podpůrným nástrojem při transakčních projektech pro zájemce o koupi/prodej podniku či pozemku nebo získání úvěru za účelem stanovení a odhadu ekologických závazků a škod, vyplývajících ze znečištění pozemku nebo z neplnění požadavků platné legislativy.

Audit posuzuje a hodnotí také ekologické závazky vyplývající z činností provozovaných na území podniku nebo pozemku v minulosti. Posuzují se zejména provedené průzkumné práce z hlediska úplnosti, ukončené, resp. probíhající sanační práce a jednání s příslušnými orgány státní správy s cílem identifikovat a vyhodnotit potenciální závazky, které by mohly na budoucí vlastníky pozemků přecházet.

Fáze II - Průzkum znečištění

Fáze II následuje pouze tehdy, je-li doporučena fází I. Jejím cílem je ověřit případnou kontaminaci horninového prostředí a navrhnout odpovídající sanační zásah.

Zahrnuje vrtné, vzorkovací a laboratorní práce, jejichž cílem je určit úroveň a rozsah znečištění horninového prostředí (zemin a podzemní vody). Rozsah těchto prací včetně spektra laboratorně stanovovaných znečišťujících látek vychází ze zjištění fáze I, výsledků dosud provedených průzkumných prací ve sledovaném území a detailní prohlídky lokality.

Součástí fáze II ekologického auditu je také vyhodnocení charakteru, rozsahu a závažnosti případného znečištění s kriterii specifikovanými Metodickým pokynem MŽP ČR - kriteria znečištění zeminy a podzemní vody z 31. července 1996.Kalendář akcí


Březen- duben 2019

NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Duben – prosinec 2019

PT/1996 (E01/SD/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

více »

Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU