Služby v rámci územního a stavebního řízení

V rámci dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. nabízíme

 • popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů
 • řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.)
 • řešení ochrany ovzduší
 • řešení ochrany proti hluku (hluk ze stavební činnosti, hluk z provozu)
 • měření hluku v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
 • posouzení denního osvětlení, proslunění a oslunění

K projektovým dokumentacím dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. u stavby zajišťujeme

 • posouzení vlivu stavby na životní prostředí
 • řešení ochrany proti hluku (hluk ze stavební činnosti, hluk z provozu)
 • posouzení stavebních konstrukcí z hlediska stavební akustiky
 • posouzení denního osvětlení, proslunění a oslunění

Pro dokumentaci bouracích prací dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. zpracováváme

 • podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby
 • řešení ochrany proti hluku z demoliční činnosti
 • nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem, a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení

Veškeré výše uvedené činnosti jsou zajišťovány včetně

 • grafických výstupů zpracovaných v prostředí GIS
 • fotodokumentace
 • zajištění inženýrské činnosti po dobu celého procesu
 • poradenství
 • konzultační činnosti

Kalendář akcí


srpen – říjen 2020

PT 1996 (E01/ŽD/2020)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku z železniční dopravy).

více »

srpen– říjen 2020

PT 1996,(E02/HS/2020)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2 (Měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby - stacionární zdroj hluku).

více »

srpen – říjen 2020

PT 11 202 (E03/TM/2020)

Akustika – hluk vyzařovaný stroji a zařízeními dle ČSN EN ISO 11 202 (Určování hladin emisního akustického tlaku).

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU