Rozptylové studie

Společnost EKOLA group nabízí v oblasti ochrany ŽP i zpracování rozptylových studií. Oprávnění k této činnosti je podloženo Osvědčením o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Rozptylová studie je dokument zpracovaný za účelem posouzení úrovně znečištění ovzduší. Na základě vypočtených modelových hodnot znečištění rozptylová studie hodnotí vliv stávajících nebo plánovaných zdrojů znečišťování ovzduší na imisní situaci v lokalitě.

Nabízíme zpracování následujících rozptylových studií

  • rozptylových studií pro tuhé látky, plynné škodliviny a pachové látky
  • rozptylových studií z bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování
  • výpočtů dle metodiky SYMOS´97 (systém modelování stacionárních zdrojů)
  • prezentací vypočtených hodnot v tabelární a grafické formě
  • grafických výstupů – mapy znečištění ovzduší zpracované v softwaru GIS (ArcGIS 10)

Rozptylové studie zpracováváme pro účely

  • hodnocení vlivů na životní prostředí EIA - podklad pro Oznámení/Dokumentaci záměru umístění a provozu ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
  • žádosti o vydání integrovaného povolení IPPC - žádost dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
  • řízení o vydání závazného stanoviska dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
  • posouzení stacionárních zdrojů znečišťování - průmyslové zdroje, kotelny
  • územního řízení a podkladů pro stavební řízení

Ukázka výstupů

Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím
suspendovaných částic PM10 [µg.m-3]


Kalendář akcí


Březen- duben 2019

NMPB Routes 96, NMPB Routes 2008, RLS 90 (E01/VSD/2019)

Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy s použitím standardních výpočtových metodik

více »

Duben – prosinec 2019

PT/1996 (E01/SD/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy)

více »

Říjen/listopad 2019

PT/1996 (E02/SB/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN ISO 1996-1, ČSN ISO 1996-2(Měření hluku ze silniční dopravy),

více »

Říjen / listopad 2019

PT/9612 (E03/PP/2019)

Měření hladin akustického tlaku dle ČSN EN ISO 9612(Měření hluku v pracovním prostředí)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/5349 (E04/V/2019)

Měření vibrací dleČSN EN ISO 5349(Měření vibrací přenášených na ruce při práci s ručním mechanizovaným nářadím)

více »

Říjen / listopad 2019

PT/3382 (E05/D/2019)

Měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382

více »

Naši partneři


Logo Norsonic Logo DataKustik Logo G.R.A.S.

EU